Posted on

Uluslararası Kültür Vadisi Proje Platformu

Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi

International University of World Languages

Tanıtım Dosyası (pdf)

Sunum Dosyası (pptx)

Günden güne gelişen dünya; köy,  şehir ve ülke sınırlarını aşarak çok yönlü ve çok renkliliği kucaklamaya devam etmektedir. Dünya,  bir yönüyle küçülürken iletişim; çok yönlü ve farklı şekillerde kendini hissettirmekte, toplumlardan bireylere varıncaya kadar insanı ve insanlığı çepeçevre  sarmaktadır.

Yabancı dil bilmek başka uluslarla iletişim kurmada kuşkusuz önemli bir yere sahiptir ve bu dünyaca kabul gören bir gerçektir. Ülkelerin, uluslararası ilişkilerini; sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarında daha ileri götürmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, günümüz dünyasında çok dillilik özendirilmektedir. Ülkemizde de yabancı dil öğretiminin amacı zaten anadilleri aynı olan vatandaşlarımızın kendi aralarında başka bir dille iletişim kurmalarını sağlamak değil, diğer ülke vatandaşları ile iletişim kurmalarını ve anlaşmalarını sağlamak için yabancı bir dili etkin şekilde kullanmalarına hizmet etmek ve bu sayede ülkemizin politik, bilimsel, askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda hak ettiği ileri düzeye çıkmasını kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla ülkemizin kalkınmış ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için eğitim sistemimizin gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaması gerekir.

Bu bağlamda ülke sorunlarını çözmede, önce eğitimin bizzat kendi sorunlarına yönelik kısa ve uzun vadede plan ve programların hazırlanması gerekir. Kuşkusuz bu süreçte de iletişimin mihenk taşını oluşturan “dil” ve “dil öğretimi”ne bağlı asırlardır devam eden ve çözüme kavuşturulamayan sorunlar yumağı kendini göstermektedir. Konuyu bu açıdan ele aldığımızda  ülkemizde anadil eğitiminin yanısıra yabancı dil öğretimi ve buna yönelik dil politikalarının yeniden ele alınıp baştan aşağı gözden geçirilmesi gerekir. Yapılan araştırmalar neticesinde ülkemizde dil öğretimine harcanan kaynak, zaman ve sonucun  birbiriyle ters orantılı olduğu görülmektedir.

Dünyanın değişik ülkelerinde İngilizce öğretimiyle ilgili bilimsel ve istatistiksel araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda dil öğretimine yönelik harcanan zaman, ekonomik değer ve sonuçları itibarıyla başarı grafikleri (örgün eğitim, yaygın eğitim, özel dershaneler, meslek grupları, genç, orta ve yaşlı kuşaklar arasında)  çıkarılmıştır. Ayrıca dil öğretimine harcanan zaman, ders materyalleri ve maddi harcamalar karşılığı gelinen dil seviye sonuçları A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyesinde sınıflandırılmıştır. Education First isimli dünyanın önde gelen özel eğitim şirketince yapılan araştırma ve anketlere göre;  “İngilizce Yeterlilik Endeksi”nde (İYE) Türkiye 44 ülkenin içerisinde 43. sıradadır ve Şili, Endonezya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kalmıştır.[1]

Eğitim harcamalarının azlığı Türkiye’deki İngilizce yeterlilik seviyesini sınırlayan bir faktördür.  Türkiye’de 6-15 yaş arasındaki öğrenciler için çocuk başına 12.708 dolarlık bir bütçe ayrılırken bu miktar Tayland’da 46.331 dolar, Meksika’da 21.175 dolardır. Türkiye’yle ortalama benzer bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan Polonya’da ise bu miktar 39.964 dolardır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de öğretmen maaşlarının düşüklüğü, yabancı dil eğitim ve öğretiminde kullanılan yöntem ve metotların yetersizliği ile öğretim materyallerinin kalitesizliği, yabancı dil öğretimine ayrılan bütçenin azlığında önemli olan faktörlerden sadece birkaçıdır.[2]

Ülkemizde MEB verilerine göre 52.000 İngilizce öğretmeni bulunmaktadır. 10 yıllık deneyime sahip bir İngilizce öğretmeninin, ek ders ücreti dâhil devlete maliyeti; aylık brüt 3.000 ile 3.200 TL arasındadır. Toplam 52.000 İngilizce öğretmeninin kamuya maliyeti yıllık 1.870.000.000 TL civarındadır. Yani bir milyar dolar civarındadır (2013). Bu bütçe yalnızca öğretmen maaşları olarak hesaplanmıştır. Derslik, elektrik, su, temizlik vb. diğer harcamalar dikkate alınmamıştır. Harcanan bu bütçenin sonunda elde edilen verim hemen hemen “sıfır”dır.

MEB’deİngilizceÖğretmeniSayısı 52.000
BirÖğretmeninaylıkmaaş, ekdersücreti 3000-3.200
Öğretmenlerinkamuyayıllıkmaliyeti 1.870.000.000 TL 1 milyar dolar
Lise son sınıfakadar 10 yıliçinödenenöğretmenmaaşı 19 milyar TL
MEB (2-12. Sınıf) 11 milyonöğrenciiçindışarıdanhizmet satın aldığında (B1 Düzeyi) 22 milyar TL 10 milyar dolar
YüksekÖğretim

İngilizceÖğretimElemanıSayısı

DevletÜniversiteleri
VakıfÜniversiteleri
ÖzelKurslar
ÖzelKursÜcretlerikişibaşı (C1 seviyesi 480-600 saat) 3000-5000 TL

A1-C1 Seviyesi

YurtdışındanGelenDersKitaplarıÜcretleri
Diğer Diller

Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça

Yurtdışındadilöğrenmekiçinyıldaharcanan para (1 kişi) 20.000-30.000 dolar
İngilizcevediğerdilleriöğrenmekiçinyurtdışınagidenöğrencisayısı 30.000 dolar Toplam: 900.000.000 dolar
Türkiye’de yabancı dil için bir yılda harcanan miktar 5 MİLYAR DOLAR

Yurtdışına İngilizce öğrenmek için giden öğrenci sayısı; ilk, orta, lise ve yüksek öğretimin yanısıra (yılda yaklaşık 30.000 öğrenci) özel dershanelerde göz önünde bulundurulduğunda yabancı dil öğretimine yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcandığı görülmektedir.[3]

Yukarıda da değinildiği üzere bu kadar kaynak ve harcanan zamana rağmen sonuç itibarıyla dil öğretimi istenilen hedefe ulaşamamaktadır.

Kültür ve dil politikalarını akıllı, tutarlı ve sağlam temellere dayandıran gelişmiş ülkeler; “dil köprüsü” üzerinden sanat,  kültür, edebiyat, siyaset ve toplumlarına ait her türlü değer ve yargılarını başka toplumlara beğendirme ve benimsetme yolunda bir hayli mesafe almışlardır. Bu ülkeler, British Council (İngilizce), Goethe Institut (Almanca),  Institut Français (Fransızca), Instituto Cervantes (İspanyolca),  Instituto Italiano Cultura (İtalyanca) vd. dil öğretim merkezleriyle dünyada saygınlıklarını devam ettirmenin mücadelesi içindedirler.

1949 yılından bu yana; Batılılaşma ve muasır medeniyet seviyesine ulaşma mücadelesinde olan Avrupa Konseyi üyesi Türkiye’nin de kültürünü, sanatını, tarihini gerçekçi ve doğru bir metotla tanıtma yanında, Türk dilini yabancı dil olarak öğretmesi  çağın bir gereği ve mecburiyeti haline dönüşmüştür.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun, 24 Eylül 1982 tarihinde üye ülkelere yönelik aldığı tavsiye kararı şu şekildedir:

“Avrupa’da çeşitli değişik dil ve kültürlerin bırakmış olduğu zengin miras, korunması ve geliştirilmesi gereken ortak bir değerdir. Bu dil ve kültür çeşitliliğinin, daha da zengin bir kaynağa dönüştürülmesi ve Avrupa ülkelerinin birbirini daha iyi tanıyıp anlayabilmeleri için yoğun bir eğitim faaliyetine ihtiyaç vardır… Bu nedenle, değişik anadillere sahip Avrupalıların Avrupa bünyesindeki serbest dolaşım ve işbirliğinin güçlendirmeleri, birbirlerini tanıyıp anlamaları ve önyargıları kaldırıp sosyal ilişkilerini geliştirmeleri ancak birbirlerinin dilini iyi öğrenmeleriyle mümkündür.” (Recommendation NO. R. (82) 18), (Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu; Milliyet, 14.04.2013)

Kültürlerarası ilişkilerin hızlandırılması, eğitim birliğinin sağlanması ve dillerin öğretimine yönelik ortak ölçütler ve kriterleri oluşturmak üzere “Avrupa Yabancı Diller Projesi (1971)”, “Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi (CommonEuropean Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) oluşturulmuştur. Dil öğretimi ve uygulama stratejilerinde birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi adına “Bologna Süreci”, “Lizbon Hedefleri” kapsamında Erasmus,  Socrates,  Leonardo, Comenius, Marie Curie gibi önemli programlar eğitim- öğretim hayatında uygulanır hale getirilmiştir

Günümüzde Avrupa Konseyinin “Avrupa Modern Diller Merkezi”nde Ermenistan, Hırvatistan, Estonya, Slovenya, Montenegro ve Malta gibi ülkeler dahil olmak üzere toplam 32 Avrupa Konseyi üyesi ülke temsil edilirken, Türkiye 1949 yılından beri Avrupa Konseyine üye olmasına rağmen burada temsil edilmemektedir (bkz. www. Eclm. Org). “Avrupa Dil Sınavları Derneği”nde 26 farklı dil ile ilgili sınav ölçekleri, değerlendirme göstergeleri mevcut iken, Türk Dili ile ilgili olarak Avrupa Birliği’nin akredite edebileceği uluslararası kalite kriterleri doğrultusunda sınav ölçek ve değerlendirme sistemi yoktur. (bkz. www. Alte.org/membership; www.dialang.org), (Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu; Milliyet, 14.04.2013)

Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesinin Temel Hedefleri

1.Öğrenci, memur, işçi, kamu görevlisi her Türk vatandaşının kendi ana dilinden başka en az bir yabancı dili öğrenmesini teşvik etmek,

 1. Yabancı dil öğretimine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, yeni eğitim- öğretim materyalleri geliştirmek,
 2. Kültürlerarası iletişimde yabancı dil aracılığıyla ülke kültür ve turizmini dünyaya tanıtmak,
 3. Globalleşen dünyada kültür, sanat, edebiyat ve siyaset alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bilinçli birey ve toplum oluşturmak,
 4. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyada ülkelerarası barış ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 5. Bilim, sanat, teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek,
 6. Üniversite öğrencilerinin yanısıra kamu görevlileri, işçi, memur ve halka açık yabancı dil kursları düzenlemek,
 7. Devletin yabancı dil ve ana dili öğretimine yönelik yürüttüğü politikalara katkı sağlamak ve bu alanda araştırmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
 8. Bölgenin kişisel gelirini artırmak amacıyla bölge istihdamını pozitif bir şekilde etkilemek, turizm, kültür ve ekonomisine katkı sağlamak,
 9. Sağlık, iletişim, taşımacılık ve refah seviyesinin artması gibi sosyo-kültürel değişkenlerde iyileşme sağlamak,
 10. Eğitime katılma oranında artış ve göçlerin azalması gibi demografik ve eğitsel değişkenlerde iyileşme sağlamak,
 11. Yabancı dil öğretimine yönelik ders kitap araç gereçlerine yönelik hazırlayacağı dil öğretim set ve programlarıyla yurtdışından ders kitapları ve eğitim öğretim araçlarına ödenen yüksek orandaki bedelin ülkede kalmasına katkıda bulunmak,
 12. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik açılacak dil öğretim merkeziyle yurtdışından gelen öğrencilere Türkçe öğretmek, ülkeye döviz girdisi sağlamak,
 13. Enstitü faaliyetleriyle ülke ihtiyacına cevap verecek nitelikli yabancı dil akademisyenleri yetiştirmek,

Bütün bu açıklamaların ışığında:

1.Cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlığa ve kültürlere eşit yaklaşan,

 1. Eğitim ve öğretimin her safhasında ülke ve dünya insanlığına hizmet anlayışı güden,
 2. Öğrenci merkezli katılımcı yönetim ve eğitim anlayışı çerçevesindetoplumların din, dil, kültür değerlerine saygılı, barışçı, çok renkli ve çok kültürlülüğü benimseyen bireyler yetiştiren,
 3. Günümüz dünyasında dil öğretimine yönelik metot ve yöntemler geliştirerek bireylerin birden fazla yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulunan,

5.Dil eğitimi politikası, plan ve programlarının tutarlı ve ülke menfaati doğrultusunda yürütülmesine katkıda bulunan,

6.Dil, din, kültür bağlamında yerelden evrensele edebiyat, sanat ve estetik değerleri bireylere benimsetirken insani değerleri ve barışçı anlayışı ilke edinen

 1. Çevreye saygılı, sosyal sorumluluğun bilincinde olan,
 2. Ülkesinin ve insanlığın çıkarlarını gözeten;

9.Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;

10.Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;

 1. Bilgi ve barış toplumu olma yolunda gayret ve öncülük eden;

12.Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;

13.Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştiren;

14.Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştiren

15.Toplumsal, bilimsel ve etik değerleri prensip edinen

 1. İçinde bulunduğu bölgenin turizm ve kültürel gelişmesine katkı sağlayan,

17.Birey, toplum ve insanlık nezdinde  saygı duyulan,

Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi’ne

ihtiyaç vardır.

Çalışma Kurulu

Aydın ELMACI (Gazeteci)

Bünyamin KAYA (Giresun Üniversitesi Emekli Genel Sekreteri)

İsmail Irmacık (Eğitimci / Ortaokul ve Lise Eğitimci)

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN (Yeni Türk Edebiyatı, Osmanlı Paleografyası, Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR (Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Lehçeleri, Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki Coşkun (Mimar Sinan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ümit APAYDIN (Türkolog, Yeni Türk Edebiyatı Uzm., Zagrep Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kalkan (Tarihçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Kamuran Yılmaz (Ana Okulu Eğitimi Uzm.)

Mustafa GÜLTEPE (İletişimci)

Birol Kaygı (İşadamı, Ünye)

Osman Çiçek (İşadamı, Ünye)

Muharrem Arslan (İşadamı, Ünye)

Mehmet Şentepe (İşadamı, Ünye)

Ünal Şahin (Serbest Meslek, Ünye)

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Bayram KAYA (İletişimci, Turizm ve İşletme Uzm., Giresun Üniversitesi)
 2. Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Halkbilimci, Akdeniz Üniversitesi)
 3. Prof. Dr. Şaban SAĞLIK (19 Mayıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 4. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Gazi Üniversitesi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Dilbilimci, Azerice Uzmanı)
 5. Prof. Dr. Zeki KAYMAZ  (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Arşt. Enstitüsü Öğr. Üyesi)
 6. Doç. Dr. Dursun KÖSE (Türkçe ve Almanca Dil Öğr. Uzm. Dilbilimci, Tayvan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Burdur )
 7. Yrd. Doç. Dr. Bayram KÖSE (Türkçe ve Fransızca Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fransızca Bölümü)
 8. Yrd. Doç. Dr. Yusuf POLAT (Türkçe ve Fransızca Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fransızca Bölümü)
 9. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU (Ardahan Üniversitesi, TÖMER Müd.)
 10. Yrd. Doç. Dr. Ali DAŞMAN (Kültür Üniversitesi TÖMER Müd.)
 11. Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖKSAL Emekli Öğretim Üyesi
 12. Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY (Türkolog, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü AÜ Dil Tarih Coğrafya Fak.)
 13. Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA Kırgız Filolog, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi)
 14. Doç. Dr. Taalay ABDİYEV (Kırgız Filolog, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi)
 15. Doç. Dr. Ergali ESBOSUNOV (Kazak Dili Uzm., Kazakistan Abay Üniversitesi)
 16. Doç. Dr. Mincihan ABAYDULLAYEVA ( Rusça Filoloji Uzm., Kırg. Diplomasi Üniversitesi)

Yer: Kara, deniz ve hava ulaşımı olan, trafik, çevre ve hava kirliliğinden uzak doğayla iç içe bir yerleşke; dil ve sosyal bilimlerdeki çalışma ve araştırmaların doğal altyapısını oluşturan pozitif anlamda tetikleyici nedenlerdir. Büyükşehirlerdeki yoğunluk, trafik, ulaşım ve çevre kirliliği içinde kısıtlı yer ve mekana dayalı binalarda verilen eğitim öğretimi göz önünde bulundurduğumuzda üniversitenin Karadeniz’de kurulmasının gerekçeleri açıkça ortaya çıkarmaktadır.

Paydaşlarımız (Emsal Teşkil Eden Üniversiteler): Kazakistan Abılayhan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi ALMATI/ KAZAKİSTAN

Güçlü Yanlarımız:

Üniversitenin Çalışma ve Danışma Kurulunda;

 1. a)Türkiye’de ilk TÖMER Dil Öğretim Merkezi (AÜ TÖMER) kurucu sekreteri, enstitü ve uzun yıllar üniversite sekreterliği yapmış deneyimli bürokratlar,
 2. b)Türkçe ve diğer dillerin öğretiminde ana dili ve yabancı dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası engin tecrübeye sahip okutman, öğretim görevlisi ve akademisyenler,
 3. c)Uluslararası ve ulusal üniversitelerin kuruluş aşamasında görev alan profesör ve doçentler,
 4. d)Ana okulu, ilk, orta ve lise (devlet ve özel okul) eğitiminde köklü tecrübeye sahip eğitimciler,
 5. e)Yurtdışında dil, dilbilim, sosyoloji, tarih, eğitimbilim vd.  disiplinlerde çalışan yabancı akademisyenler
 6. f)Üniversitenin proje, yapılandırma ve eğitim-öğretim alanında tutarlı ve güçlü yanını ortaya çıkaracak iletişimci, halkla ilişkiler uzmanı, plan-programlamacı uzmanlar,

Zayıf Yanlarımız:

Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi’nin proje aşamasından eğitim-öğretim aşamasına kadar finans ve siyasi desteğe ihtiyacı vardır.  Sözkonusu iki konu şu an bu üniversite yapılanmasının zayıf yönünü oluşturmaktadır.

İletişim:

Aydın Elmacı: Tel: 05306887552

Elmek: realitenews@gmail.com

Bünyamin Kaya: Tel: 05332144686

Elmek: bunyamin-kaya@hotmail.com

Doç.Dr. Ahmet Güngör

Elmek: gungorelda@hotmail.com

[1]Selim Koru, JesperAkesson, Türkiye’nin İngilizce Açığı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TEPAV, 2011

[2]Türk Eğitim Derneği (TEDMEM), Einstein’in Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi Hakkındaki Görüşü, Aynı Şeyleri Yapıp Farklı Sonuç Beklemek!

[3]http://www.egitimvegelecek.com/?p=226, 25 Şubat 2013