PROF. DR. CUMAŞ MAMITOV Yazdır

PROF. DR. CUMAŞ MAMITOV[1]

 

 

                 Prof. Dr. Cumaş Mamıtov  5 Mart 1935’te Isıkgöl ilinin Cetiögüz ilçesi İçkebulun  köyünde doğdu.

                 Yedi yıllık eğitimine Kalinin köyünde ( günümüzde  Kuseyin Esenkocoev  adındaki orta  okul) başladı. Daha sonra 1955-1953 yılları arası Prejevalsk (Karakol) şehrine bağlı Kirov orta okuluna devam etti. Orta eğitimini tamamladıktan sonra Kırgız Devlet Üniversitesi filoloji fakültesine girdi ve 1958’de buradan mezun oldu. Daha sonra iki yıl Aksuu ilçesindeki Keregetaş orta okulunda Kırgız dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 1960’ta KDÜ (Kırgız Devlet Üniversitesi)’ne bağlı doktora programına başladı. Doktorasını  bitirdikten sonra  Oş Devlet Pedagoji  Enstitüsünde çalışmaya başladı. Adı geçen enstitüde 1963’ten 1990 yılına kadar 27 yıl boyunca öğretim görevlisi, bölüm başkanı olarak binlerce gence ders verdi. 1990 yılının Eylül ayından itibaren KDÜ nün Prejevalski’deki bölümün daveti üzerine (günümüzde) K. Tınıstanov adındaki Isıkgöl Devlet Üniversitesinde bölüm başkanı  olarak çalıştı.

                 1967’de Kırgız SSCB bilimler akademisi, akademi üyesi Prof. Dr. Bolot Murataliyeviç Yunusaliev’in danışmanlığında ‘Kırgız Dilinde Sovyet Dönemindeki Neologizmlerin Leksiko Semantik ve Dilbilgisel Yollarla Yapımı’ konusunda doktora tezini savunduktan  sonra 1971’de doçent unvanını aldı. 2000 yılında  Kırgız Cumhuriyeti milli tasnif komisyonu  ‘Til tanuu (Dilbilim) alanında profesör unvanını aldı. 2002’de ‘Edebiyattaki Arkaik Sözcükler ile Diyalektizmlerin Lingostilistiği’ konusunda tezini savunarak filoloji  bilimleri  doktoru unvanını aldı (Danışman: Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Bilimler  Akademisi akademi üyesi, filoloji bilimlerinin doktoru Prof. Bübüyna Ömürzakovna Oruzbayeva).

                 Yüksek öğretim kurumlarında öğrencilere Çağdaş Kırgızca’nın sesbilimi ve leksikolojisi,  Kırgız dilinin tarihi,  Kırgız yazılı tarihi, Dilbilime giriş, uygulamalı seminer derslerinin yanısıra ‘Edebiyat dili’ ‘Kırgız dilindeki neologizmler’ adlı konularda dersler vermektedir‘(Kırgızca’da neologizmler 1966).

                 ‘Çağdaş Kırgız Leksikolojisi’ (1971 yazarlardan biri), Çağdaş Kırgızcanın fonetiği, metodolojik el kitabı (1987 komisyon), ‘Edebiyat dili’ (1990), ‘Çağdaş Kırgızca sesbilim ve leksikoloji ‘(1999), ‘Arkaik Kelimeler ile Diyalektizmlerin Lingostilistiği (2002),  Rusça eğitim veren okulları için ‘Kırgız Dili’ (1994 –1996 komisyon). Yine ‘Kırgız Dili’ (2001’de yeni Eğitim programının çerçevesinde tekrar yazıldı ) adlı monografi, yüksek ve orta öğretim  kurumları için yardımcı ders  kitaplarının yanı sıra yüzden fazla  bilimsel metodolojik  makalenin yazarıdır. Ayrıca ‘Kırgız  Dili uygulamalı programı (1986)’ ‘Kırgız Dili ders programı’ [Rusça eğitim veren okulların 1-8. sınıfları için (1988)], ‘Kırgız dili müfredatı’ [Yüksek öğretim kurumlarında filolojinin dışındaki alanlarda eğitim görenler için (1989)]’, ‘Kırgız dili ders programı’ (Örgün kurum ve çeşitli iş yerlerinde Kırgız dili öğrenen kursiyerler için (1991)), adlı programların hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu programlar, Kırgız Cumhuriyeti eğitim organları tarafından onaylanarak eğitim, öğretim sürecinde kullanılmaktadır. 

                 Prof. C. Mamıtov’un danışmanlığı  altında üç öğrencisi, doktora tezlerini başarıyla savunmuştur. Halen danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerini doktoraya hazırlamaktadır. Şu an 10.03.01 Kırgız dili ve 10.01.01 Kırgız Edebiyatı kürsülerinde doktor ve profesörlük tezi jüri üyesidir. 

                  C. Mamıtov 1992 yılından beri ‘Manas destanının söz varlığını bilgisayarla araştırma’  komisyonu yöneticiliğini yürütmektedir.  Destanın söz varlığını bilgisayarla araştırmanın temel amacı, Manas destanının etimolojik  açıklamalı sözlüğünü yazım ve genel olarak Kırgız dilinin sözvarlığının bilgisayar destekli envanterini hazırlamaktadır. Bu araştırmaların ilk sonucu olarak destanın 1000 yılı münasebetiyle 100 sayfalık (басма табак коломундогу жышгык ) sözlüğü hazırlanmıştır. Araştırmayla ilgili olarak iki doktor adayı tezini savunmuştur. Destanın sözvarlığını bilgisayarla araştırma işi halen devan etmektedir.

                 C. Mamıtov ‘ El agartuu otliçnigi ‘(1981), ‘ Emgek ardageri ‘ madalyası (1964) ve ‘Manas destanının 1000. yılı’ nişanına (1995) layık görülmüştür. Yedi çocuk babası, genç bilim adamları ve pedagogların danışmanıdır. Kırgız Cumhuriyet Eğitim Bakanlığı Onur Ödülüne layık görülmüştür.

 

Prof. Dr. C. Mamıtov’un Yayımlanan Eserlerinin Bibliyografyası

   

1952  ‘Adına uygun olmayan şiir’, Leninçil caş, 1952, 18 Mayıs (Saatov ile birlikte ), (R. Şükürbekovun ‘Altın beşik’ eserinin eleştirisi ).

 1957 Kırgız dilinde fonem, öğretmenler için yardımcı ders kitabı – 1957, №6

 1962 Neologizmlerin kalka yoluyla yapımı. IX. Bilimsel Konferans, Kırgız Devlet Üniversitesi Bildiri Özetleri, Filoloji bilimleri, F : Mektep, 1962.

 1963 Dilimizi zenginleştirme kaynağı. Leninçil caş. 1963, 14 Nisan Yazı tarihi. Kırgızistan piyoneri 1963.- 7 Eylül, №72 (3431). Bilimin hazinesi Rustadır. Leninçil caş. 1963, 26 Haziran №76 (5096) . (Cumagulov ile birlikte ) Hemşehri arkadaşlarıma. Leninçil caş –1963, 28 Ağustos №101 (5131). 

1964  Stilistik neologizmler, öğretmenler gazetesi, 1964. 1 Aralık, №95 (1013)

 1965 Kırgız dilindeki anlambilimsel neologizmler. Kırgızcanın dilbilgisi ve sözvarlığı denemeleri. Frunze: İlim, 1965. Neologizm problemiyle ilgili Kırgız Devlet Üniversitesi akademik personeli XIII. Bilimsel konferansı. Filoloji bilimleri, (konuşma özetleri).  Frunze: Mektep, 1965.

(Kırgız dilinde ) Sentaks neologizmleri. Oş devlet pedagoji enstitüsü V. Bilimsel konferans materyalleri. Oş, 1963 Kırgız dilinde kalka. Öğretmenler gazetesi. 1965. 12 Ekim, №82 (1104)

1966 Kırgızcada neologizmler: Leksik-semantik ve dilbilgisel yollarla yapımı. Frunze: Mektep, 1966.

Kırgızcada kalkalar hakkında. I. Üniversitelerarası dilbilim konferansı. Frunze: Mektep, 1966.

Sovyet dönemindeki Kırgız dilinin neologizmleri: leksikosemantik ve dilbilgisel yollarla yapımı: Özet-Frunze, 1966.

1967 Eser dili, Kırgızistan medeniyeti. 1967, 18 Ağustos №33 Değerli eser (K. K. Yudahin’in ‘Kırgızca-Rusça sözlüğüyle ilgili ).

Lenin yolu. 1967, 17 Kasım (K. Beyşekeev ile birlikte ). Ünlü Türkolog ve bilimadamı (K. K. Yudahin hakkında ). Lenin yolu, 1967, 18 Kasım Özbekçe). (N. Beyşekeev ile birlikte )

1968 Kelimelerin çok anlamlığı. Öğretmenler gazetesi. 1968, 22 Haziran, №250 (1380).

‘Yeni gelin’ Oş tiyatrosunda. Sovyet Kırgızistan. 1968 18 Ağustos, №198 (13933

‘Yeni gelin’ Oş’ta. Lenin yolu.- 1968, 11 Eylül.

1969 Kırgız dili frazeolojisi. Öğretmenler gazetesi. 5 Aralık 1969.

 1970 Neologizm problemi: Kırgız dilinin materyallerinde // Türkoloji araştırmaları (K. K. Yudahin’in 80. Yıllığı). Frunze: İlim, 1970.

1971 Arkaik kelimeler - Geçmiş Hayatın İzleri // Kırgızistan medeniyeti. 1971, 13 Ocak, № 2 (209) 

Diyalektizmlerin edebiyatta kullanımı.// Lenin yolu. 1971, 2 Aralık, №237 (9047) 

Çağdaş Kırgız dili: Leksikoloji.- Frunze: Mektep. 1971. ( S. Kulumbaeva ile birlikte ) 

1975 Batken okullarında. // öğretmenler gazetesi. 1975, 9 Nisan

1976 Kırgız tarihi romanında dilin tarihi, edebi üslup araçları 27-29 Eylül, 1976 tarihleri arası yapılan Sovyet devletleri  arası  Türkoloji  konferansı konuşması.// Sovyet Türkolojisi ve  SSCB’de Türk dilinin gelişmesi (konuşma özetleri),  Alma-Ata:  Kazak Sovyet  Cumhuriyeti Bilimler Akademisi yayınevi ‘ Nauka’, 1976 

1974 Edebiyat tasvirinin canlı kaynağı. // Kırg. Medeniyeti 1977. 24 Mart, №13 (533) 

Malik dili edebiyat  hazinesidir. // Kırg. Med. 1977, 14 Temmuz, №29(549)

Kırgız dilinin eski leksikası // El agartuu 1977. №12. ‘Sıngan kılıç’ romanındaki tarihi sitilizasyon // Alatoo. 1977, №12

Kardeşlerin  vatanında (yolculuğun izleri): // Lenin yolu. 1978, 27 Haziran , (Özbekçe) 

1980 Kırgız  Sovyet Ansiklopedisi  için birkaç makale. // Kırg. Sov. Ansiklopedisi. ( T. 5,6.- Frunze : K. S. A. 1980) 

1982 Bilim adamı hk. (Doç. Dr. M. Beyşekeev hk.) // Lenin yolu. 1982, 25 Haziran.

Araştırmacı bilim adamı [Doç. Dr. Beyşekeev hk // Lenin yolu: 1982-25 Haziran (Özbekçe) ]

Üniversite öğrencilerine edebiyat dili dersini okutma // orta ve yüksek öğretim kurumlarında milli dil ve edebiyatını okutma metodolojisin aktüel problemleri: Bilimsel uygulamalı  konferans konuşmalarının özeti. Frunze: KDÜ, 1982

1983 Ana dilimizi çok iyi bilsek // Lenin yolu. 1983. 3 Haziran. 

Geçen yılın eksiklerini dikkate alsak (öğrenci seçme sınavlarıyla ilgili ). // Öğretmenler gazetesi. 1983, 1 Temmuz. Ünlü bilim adamı, pedagog (Akademi üyesi B. M. Yunusaliev  hk. //Lenin yolu. 1983. 11 Ekim.

Yerli medeniyeti ifade etme araçları olarak diyalektizmler.// Batmanov, Yudahin, Yunusalievlerin hatırasına  II. bilimsel konferans (konuşma, bildiriler özeti, 18-19 Ekim 1983). Frunze:Bilim- 1983. 

1985 Kırgız dilinin temellerini oluşturanlara (Akademi üyeleri Batmanov, Yudahin, Yunusalievin hatırasına III. Bilimsel konf. Hk). // Lenin yolu. 1985, 19 Eylül ). Akademi üyelerine adanmış konf. // Lenin yolu 1985. 19 Eylül (Özbek dilinde ) estetik kategori olarak  edebiyatın dili. // Batmanov Yudahin, Yunusalievlerin hatırasına III. Konf. Konuşma ve bildiri özetleri, 19-20 Eylül , 1985). Oş, 1985.

1986 Türk onomastiğine (Türk onomastiğiyle ilgili I. konf. Hk. )  Lenin yolu. 1986.

Kahramanların adı nasıl verilir ? // Öğretmenler gazetesi. 1986.

Diyalektizmler: Milli özellikleri verme. // El agartuu. 1986, №11

Edebiyattaki diyalektizmler hk. // Türkoloji araştırmaları. Frunze: İlim, 1986 

Kırgız dilinin uygulamalı programı: Kırgız Cumhuriyeti  Yüksek Öğretim Kurumlarının filioloji  fakülteleri için. Kırg. Cumhuriyet YÖK bakanlığı yönetim kurulu 1984 yılı, 31 Ekimde onaylanmıştır. Oş: Oş DDÜ, 1986 

1988 Çağdaş Kırgız dili sesbilimiyle ilgili öğretim metotları: 1, 2. sınıfları için, Frunze: KMU, 1988. s:6 (N. Beyşekeev ile beraber ).

Kırgız Dili programı: Cumhuriyetin Rus okulları 1-8. sınıfları için Kırg. Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanlığı kararları. Frunze: Mektep, 1988. (E. Abduldaev ile birlikte )

İyi bir şekilde incelemek lazım (Kırgız Dili ve Edebiyatı programının projesi üzerinde tartışacağız )// Öğretmenler gazetesi, 1988, 13 Ocak

1989 Kırgız Dili programı: Kırgız dilini yeniden öğrenmeye başlayan öğrenciler için, proje, Frunze, 1989. S: 2 (N. Beyşekeev, T. Aşirbaev ile birlikte )

Kırgız Dili programı: (dilci olmayan mesleği eğitim alan öğrenciler için, proje, Frunze, 1989. S:2 ( N. Beyşekeev, T. Aşirbaev ile beraber )

1990 Yan anlam, Düz anlam (stilistik  metot olarak). // El agartuu (Halk eğitmek). 1990, №7.0,5:s (T. Nuriyev ile birlikte).

Edebiyat Dili, Frunze: Mektep, 1990 s: 8 Kanun hepimiz için geçerlidir. (Kırgız s: 6 Devlet Dili hakkında ) // Lenin yolu. 1990, 3 Temmuz 

Diyalektizmlerin yazarların eserlerinde tasvirsel fonksiyonları. // OMDİ öğretmenlerinin 29. İlmi-teorik konferans  bildiri ve bildiri özetleri. 25-30 Mayıs, 1989 yıl. Oş, 1990

 1991  Personajların konuşmadaki diyalektizmlerinin stilistik  işlevleri. // Öğretmenlerinin 30. İlmi-teorik konferansında sunulan bildiri ve bildiri özetleri (sosyal ve fen bilimler ) Oş, 1991 

Doğdugu yer hakkında. Karakol, Koysarı toponimlerinin etimolojisi ). Ala-Too tanı, 1991, 24 Ağustos.

Yaşa ağabey !  (Dilci, bilim adamı A. İmanov hakkında ), Ala-Too tanı, 1991, 11 Eylül )

Dil kanunu işitiyor. Ala-Too tanı, 1991, 26 Eylül. Kırgız dili programı: kurum ve kuruluşlarda, iş yerlerinde ve örgütlerde Kırgız dilini kullanma. Karakol, 1991, 3, 2, 5 ( A. İbrayev ile birlikte ).

Kırgız dilini yabancı dil olarak öğretmek, Prof. K. Tınıstanov’un 90. yıllığı adına yapılan cumhuriyet ilmi-teorik konferanslarda sunulan bildiri ve bildiri özetleri: 2. bölüm, 17-18 Ekim. 1991

1992 Yarışmadan sonraki fikir. (Kırgız dili ve edebiyatı okul öğrencilerinin yarışması hakkında ), Isıkköl haberleri, 1992, 24 Mart, №35(9774)

Herşeyin yeri vardır (Devlet dili, Kırgız alfabesi, imlası hakkında, Isıkgöl) haberleri 1992, 29 Mayıs.

Herşeyin yeri vardır. (Devlet dili, kırgız dilinin orfoepiyası, imlası, alfabesi, terminolojisi hakkında, Kırgız tuusu. 1992, 16 Haziran, №04 (20205)

Herşeyin kendi yeri var. (Devlet dili, Kırgız dili orfoepiyası, imlası, alfabesi, terminolojisi hakkında. Ana dil, 1992, Haziran, №18(20)

Destan ve Bilgisayar. Kırgız kültürü. 1992, 3 Aralık, №49 (1349) 

1993 ‘Manas’ destanının sözlüğünü yazma metotları. Karakol: IMU, 1993. (C. Cusaev ile birlikte).

‘Manas’ destanının kelime hazinesini bilgisayarda incelenme. Bilgisayar ve eğitim Cumhuriyet ilmi-pratik konferansta sunulan  bildiri özetleri. (26- 27 Ekim, 1993 yıl) Oş: Oş Fen Üniversitesi, 1993.

‘Manas’ destanının kelime hazinesini  bilgisayarda inceleme. K. Tınıstanov adlı Isıkgöl  Devlet Üniversitesi 40 yıl dönümü ithal edilen ilmi-teorik konferansın özeti. (Ekim, 1993. Yıl)

1994 ‘Manas destanının kelime hazinesini bilgisayar ile incelemenin ilk adımları. Devlet dili. İncelenmesi ve okunması: Cumhuriyetler arası ilmi-pratik konf. özeti. Oş: Oş Devlet Üniversitesi, 1994, Nisan. (B. Şarşembaev ile birlikte)

İnceleme işinin ilk adımları (‘ Manas’ destanının 1000. yılı anısına). Isıkgöl haberleri. 1994, 29 Mart, №25 (9984).

Kırgız dili Rusça eğitim verilen okullarının 7. Sınıf için ders kitabı.

Kırgızistan Cumhuriyeti eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bişkek: Kırgızistan, 1994 s: 7 (M. Atakişiyeva ile birlikte).

1995 ‘Manas’ destanının kelime hazinesini Bilgisayarda inceleme. ‘Manas’ destanı ve dünyadaki halkların (epikalık ) mirası (‘Manas’ destanının 1000. Yıldönümünü kutlamak için düzenlenen uluslararası sempozyum özetleri ). 27-28 Ağustos, 1995. Yıl, Bişkek şehri. Bişkek: Kırgızistan 1995 Estetik kategori olarak edebiyat dili. ‘Manas’ destanının 1000. yılı münasebetiyle ve Prof. K. Tınıstanov’un hatırasına ithal edilen uluslararası filoloji bilimler ilmi- teorik konf. özeti  ve materyalleri. 16-17 Ekim, 1995 yıl, Karakol şehri, 1995

1996  Destanın bilgisayar ortamında incelenmesi, Isıkgöl haberleri. 1996, 6 Eylül, Kırgız dili: Eğitim Rus dilinde olan okulların 7. Sınıf için ders kitabı (2. Basım).  Bişkek Kırgızistan, 1996. (M. Atakisieva ile beraber ).

1999 Çağdaş Kırgız dili: Sesbilgisi ve sözvarlığı, Bişkek: C.E.K.A, 1999, s:16

2000 Kırgız edebiyatında tarihi sitilizasyon Kırgız dili ve edebiyatı. 2000, №1, 0,5: 5

T. Kasımbekov’un ‘Sıngan kılıç’ (Kırık Kılıç) romanındaki tarihi sitilizasyon. Eğitim ve kadınlar yılına ithaf edilen ilmi- pratik konferansın materyalleri, Karakol, 2000. 

 ‘Sıngan Kılıç’ romanındaki tarihi sitilizasyon. Ruhu yücelten ulu söz: Edebi eleştiri, fikir, ilmi makaleler derlemesi. Bişkek: Şan, 2000 s: 2,5

2001  Edebiyattaki diyalektizmler. Kırgız dili ve edebiyatı, 2001, №2, s: 0,8

İlimde iz bırakan  bilim adamı ( Prof. A. İmanov hakkında). Isıkgöl haberleri 2001, 19 Ekim.

Göl, dil ve Akeş İmanov. Zaman Kırgızistan. 2001, 9 Kasım Huseyin Karasaev’den okumuştum ( halk akademisyeninin 100. yıl anısına) Isıkgöl haberleri. 2001, 27 Nisan.

Hüseyin Karasaev’den okumuştum . Zaman Kırgızistan 2001, 18 Mayıs.

Kırgızın ulus kimliğine  kadarki edebi dili hakkındaki meseleye dair. Dilci bilim adamları S. Davletov ile C. Osmonava’nın 70. Yıl dönümüne ithal edilen ilmi– pratik konferansın materyalleri. Karakol, 2001, s:0,7

2002  Kırgız edebiyat personaj  adlarının Kırgız dili ve edebiyatındaki yeri. 2002, №3, s: 0,4.

Eski sözler ile diyalektizmlerin lengistiği. Karakol, 2002, s: 200

Yazı kuralları yeni hukuki gücü kazandı. Alma mater 2002, 20 Eylül, №4 (Isıkgöl Devlet Üniversitesi ).

Yazı kurallarını yenileyelim. Isıkgöl haberleri 2002, 1 Ekim.

Bu tartışmanın sonu ne olacak? Kırgız dilinin yazı kurallarının yeni redaksiyonu hakkında Zaman Kırgızistan. 2002, 4 Ekim. 

2003 Büyük insanla ilgili beyan. [G. Cambekov’un ‘ Kasım Tınıstanov: hayatı ve yaratıcılığı’ (Rusça 2003’te yayımlanmıştır)  adlı kitabı hakkında]. Isıkgöl haberleri. 2003, 19 Ağustos.

Çetin Hayat Yolunda Mücadele ( G. Cambekov’un ‘Kasım Tınıstanov: hayatı ve yaratıcılığı’ (Rusça 2003’te çıkarılmıştır ) adlı kitabı hakkında ). Zaman Kırgızistan, 2003, 2 Kasım.

Dil arası köprü ( Aman Saspaev’in ‘ Çince-Kırgızca’ sözlüğü hakkında ). Isıkgöl haberleri, 2003, 14 Ekim .

Kırgız dili: Eğitim dili Rusça olan okulların 7. Sınıfı için ders kitabı. Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Düzeltilmiş 3. Baskı, Bişkek, 2003, s:8,7 ( B. Sıdıkova ile beraber).

2004 Ana dilin kıymeti. Isıkgöl haberleri, 2004, 13 Nisan  №26

Diyalektizmlerin stilistik işlevleri .Oş Devlet Üniversitesinin yardımcısı, Filoloji bilimlerinin adayı, profesör Şeriyer Cenalı’nın 70. Yıl dönümüne ithaf edilen ilmi-pratik  konferans. №3, 2004.

2005 Tartışmanın  sebebi veya Kırgız imlasının yeni redaksiyonu ve bunun kullanılma  durumu hakkında. Zaman Kırgızistan, 2005, 4 Mart, 11 Mart.

‘Manas’ destanının sözlüğü. Bişkek: 2005, s: 96-75. Yazarların biri ve genel redaksiyonu. Ortak yazarları: Abdıkerimova, A. İbraeva, N. A. Koylubaeva, A. K. Mazekova, N. C Osmonova, C. Şarşembiev B.D ).

 

 [1] Değerli bilim adamı Prof. Dr. Cumaş Mamıtov’un özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarına yönelik   metin çevirisi (Kırgızca-Türkçe) Gülcar Akmataliyeva’ya , “Metin Çevirileri” dersi ev ödevi olarak  verilmiştir. (2007)